IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Tradiční pálení čarodějnic
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
Zájezd do Telče a Třeště
12
13 14 15 16 17
Hořičská pouť
18
Hořičská pouť
19
Hořičská pouť
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí, Středa: 07:30-12:00; 13:00-17:00
  Úterý, Čtvrtek: 07:30-12:00; 13:00-15:00
 2. Telefonické podání608 403 067
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu horicky@horicky.cz, elektronickou podatelnou nebo poštou na adresu Obecní úřad, Hořičky čp. 4, 552 05 Hořičky.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Hořičky čp. 4 v úředních dnech a hodinách: 

Pondělí, Středa: 07:30-12:00; 13:00-17:00
Úterý, Čtvrtek: 07:30-12:00; 13:00-15:00

Telefonické podání: 608 403 067
Poštou na adresu Obecní úřad, Hořičky čp. 4, 552 05 Hořičky
Elektronicky na e-mail: horicky@horicky.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 53pbea9
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Hořičky, čp. 4, 552 05 Hořičky
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15 dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad),
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

   

NÁKLADY NA VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Hodina práce (účtuje se každá započatá hodina) – prvních 15 minut je zdarma

200 Kč

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

 

- jednostranně formát A4

2 Kč/ks

- oboustranně formát A4

4 Kč/ks

- jednostranně formát A3

3 Kč/ks

- oboustranně formát A3

6 Kč/ks

- záznam na donesených technický nosič dat

25 Kč/ks

OSTATNÍ NÁKLADY

dle skutečně vynaložených nákladů

Doplňující informace a podmínky:

 1. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání fotokopií z úředních spisů. Tyto poplatky stanovuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.
 2. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
 3. Výsledná cena za poskytnutí informací je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

Formuláře